Onorariu executor – Ordin nr. 2550/2006

Ordin nr. 2550/2006

din14/11/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din20/11/2006

 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti

Avand in vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti a transmis Ministerului Justitiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale si maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti,

tinand seama de dispozitiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut petaragarantat in plata, onorariile minimale si maximale se stabilesc la jumatate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevazute in anexa. Dovada veniturilor sub salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se face cu declaratie pe propria raspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta avand obligatia de a depune si un certificat de atestare fiscala eliberat de administratia financiara. Onorariile pot fi achitate si in transe, care nu pot fi mai multe de patru, pana la sfarsitul executarii silite.

Art. 3. – Dispozitiile art. 2 nu se aplica in situatiile in care debitorul este solvabil.

Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justitiei nr. 897/C/2001 si nr. 1.624/C/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justitiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum si Ordinul ministrului justitiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.

Art. 5. – Directia publicitate mobiliara, notari publici, executori, traducatori si interpreti din cadrul Ministerului Justitiei, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si camerele executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Ministrul justitiei,
Monica Luisa Macovei

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 2.550/C.

   ANEXA
ONORARIILE MINIMALE SI MAXIMALE
pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti

   

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr.

crt.         Activitatea prestata               Onorariile minimale                   Onorariile maximale

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 1.   Notificarea si comunicarea

      actelor de procedura                             20 lei                                     400 lei

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 2.   Executari directe:

      – evacuari                                             150 lei                         2.200 lei pentru debitor persoana fizica

                                                                                                        5.200 lei pentru debitor persoana juridica

      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      – incredintarea minorului

        sau stabilirea domiciliului

        minorului                                             50 lei                          1.000 lei

      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      – vizitarea minorului                             50 lei                          500 lei

      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      – puneri in posesie, granituiri,             60 lei                          2.200 lei pentru debitor persoana fizica

        servituti, predari de bunuri etc.                                          5.200 lei pentru debitor persoana juridica

      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      – desfiintarea de lucrari sau              150 lei                         2.200 lei pentru debitor persoana fizica

        constructii                                                                             5.200 lei pentru debitor persoana juridica

──────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 3.   Executari indirecte:

      – urmarirea mobiliara a creantelor   60 lei pentru creante     |      pentru sume mai mici de 50.000 lei,

                                                                  pana la 1.000 lei            |   onorariul poate fi pana la 10%

                                                           60 lei plus 2% din suma       |  pentru sumele cuprinse intre 50.001 lei si

                                                           ce depaseste 1.000 lei,         | 80.000 lei, onorariul este de 3%

                                                          pentru creante a caror           | pentru sumele cuprinse intre 80.001 lei si

                                                      valoare depaseste 1.000 lei       | 100.000 lei, onorariul este de 2%

                                         pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      – urmarirea imobiliara a creantelor  150 lei pentru creante de    |   pentru sume mai mici de 50.000 lei,

                                                                          pana la 1.000 lei          |     onorariul poate fi pana la 10%

                                                               150 lei plus 2% din suma       | pentru sumele cuprinse intre 50.001 lei si

                                                                   ce depaseste 1.000 lei,       |  80.000 lei, onorariul este de 3%

                                                    pentru creante a caror valoare          | pentru sumele cuprinse intre 80.001 lei si

                                                           depaseste 1.000 lei                      | 100.000 lei, onorariul este de 2%

                                                         pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 4.   Poprire                              60 lei pentru creante pana    |   pentru sume mai mici de 50.000 lei,

                                                                  la 1.000 lei            |        onorariul poate fi pana la 10%

                                           60 lei plus 2% din suma ce         | pentru sumele cuprinse intre 50.001 lei si

                                           depaseste 1.000 lei, pentru         | 80.000 lei, onorariul este de 3%

                                           creante a caror valoare              | pentru sumele cuprinse intre 80.001 lei si

                                           depaseste 1.000 lei                     | 100.000, onorariul este de 2%

                                               pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

                                                                           

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 5.   Protestul de neplata la cambie,      150 lei                         400 lei

      bilet la ordin si cecuri

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 6.   Constatarea unor situatii de fapt    100 lei                         2.200 lei pentru debitor persoana fizica

      si inventarierea unor bunuri                                         5.200 lei pentru debitor persoana juridica

      (art. 239 din Codul de procedura

      civila)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 7.   Vanzarea la licitatie publica        150 lei                         2.200 lei

      a bunului ce face obiectul

      impartelii judiciare

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 8.   Sechestrul asigurator                100 lei                         1.200 lei pentru debitor persoana fizica

                                                                           2.200 lei pentru debitor persoana juridica

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 9.   Sechestrul judiciar                  100 lei                         1.200 lei pentru debitor persoana fizica

                                                                           2.200 lei pentru debitor persoana juridica

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10.   Poprirea asiguratorie                100 lei                         1.200 lei pentru debitor persoana fizica

                                                                           2.200 lei pentru debitor persoana juridica

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11.   Proces-verbal de oferta reala        50 lei                          350 lei

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12.   Orice alte acte sau operatiuni       50 lei                          200 lei

      date prin lege

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13.   Confiscari                           10% din valoarea realizata      10% din valoarea realizata

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14.   Consultatii in legatura cu

      constituirea actelor executionale    20 lei                          200 lei

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie