BEJ Tudorache Aurelian

Cerere generală

Poate fi folosită în raporturile cu BEJ Tudorache Aurelian, atunci când se indică/solicită informații suplimentare către executorul judecătoresc, necesare în desfășurarea procedurilor execuționale. De asemenea, cererea generală se va putea folosi și pentru investirea BEJ Tudorache Aurelian în vederea intrumentării următoarelor proceduri: Oferta reală de plată; Recuperarea pe...

Cerere eliberare copii acte

Persoanele care justifică un interes, pot solicita BEJ Tudorache Aurelian fotocopii de pe actele întocmite în procedurile de executare silită, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege și a hotărârilor consiliului UNEJ. Fotocopiile pot fi solicitate: în format fizic pe suport hârtie; în format scan-pdf și tansmise prin mijloace de comunicare...

Cerere restituire cauțiune

După adjudecarea bunului de către unul dintre participanții la licitație, la cererea celorlalți participanți, BEJ Tudorache Aurelian va dispune restituirea garanțiilor depuse (cauțiune) în condițiile Codului de Procedură Civilă. Pentru restituirea în numerar a cauțiunii este necesară programarea prealabilă la instituția bancară la care a fost depusă, în conformitate cu politicile...

Cerere participare la licitație

Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană fizică sau juridică, care are capacitate deplină de exercițiu precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, personal sau prin mandatar. Persoanele care vor să cumpere bunul au obligația să consemneze, cel mai târziu până la termenul stabilit pentru licitație, o garanție reprezentând cel puțin 10% din...

Cerere comunicare notificare

Notificarea, însoțită de cererea de comunicare a notificării - completată, se depune/transmite la BEJ Tudorache Aurelian. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este procedura prevăzută de lege care are ca scop transmiterea, în mod oficial, a unor documente/acte juridice referitoare la un raport juridic sau la o stare de fapt sau de drept către destinatarul indicat de petent. Mai...

Cerere executare silită prin intervenție

Orice creditor poate interveni în cursul executării silite pornite de un alt creditor, în condițiile în care are deja un titlu executoriu; a luat măsuri asigurătorii contra debitorului; are un drept real de garanție sau un drept de preferință asupra bunului urmărit, în termenele și condițiile prevăzute de lege. Cererea de intervenție se depune la BEJ Tudorache Aurelian împreună cu...

Cerere executare silită

În cazul în care debitorul nu executată de bunăvoie obligația sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea executorului judecătoresc. Cererea de executare silită se completează de către creditor, iar împreună cu titlu executoriu în original, taxa de timbru și orice alte documente considerate necesare se depun la BEJ Tudorache Aurelian,...

Compare listings

Comparaţie