august 2020

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor.

Protestul de neplată reprezintă un înscris care constată refuzul de plată al unui instrument de plată(Cambie; Bilet la Ordin; CEC). Întocmirea protestului de neplată este obligatorie pentru conservarea dreptului de regres al posesorului instrumentului de plată. Protestul trebuie dresat de către executorul judecătoresc în una din cele două zile lucrătoare care urmează...

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească.

Atunci când creditorul unei sume de bani nu se află în posesia unui titlu executoriu poate solicita instanței(în condițiile codului de procedură civilă) indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care va obține titlu executoriu. Măsura dispusă de instanța de...

Constatarea de urgență a unor stări de fapt.

Orice persoană care are interesul să constate de urgență o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor în fața intanței de judecată, poate solicita executorului judecătoresc să constate, la fața locului, această stare de fapt. Constatarea se duce la îndeplinire în condițiile codului de procedură...

Oferta de plată și consemnațiune prin executor judecătoresc.

În cazul în care creditorul obligației refuză să primească plata de la debitor, acesta din urmă este în drept să facă ofertă reală de plată și să consemneze ceea ce datorează (sume de bani, bunuri, acte, etc). Ceea ce constituie obiectul obligației de plată se consemnează pe cheltuiala și riscurile creditorului. După închiderea procedurii, oferta ține loc de plată și debitorul...

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este procedura prevăzută de lege care are ca scop transmiterea, în mod oficial, a unor documente/acte juridice referitoare la un raport juridic sau la o stare de fapt sau de drept către destinatarul indicat de petent. Actele judiciare: sunt acele acte care se emit de către instanța de judecată pe parcursul unui proces (citații, cereri de chemare...

Punerea în executare silită a titlurilor executorii

Obligațiile stabilite prin titluri executorii se duc la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, creditorul are la dispoziție procedura executării silite care începe odată cu sesizarea executorului judecătoresc. Executarea silită are loc în oricare din formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv până la realizarea dreptului...

Compare listings

Comparaţie