Obligativitatea notării titlurilor executorii în R.N.P.M.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară - R.N.P.M. este sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, fiducii, avize specifice, creanțe securitizate și obligațiuni ipotecare. Registrul Național de Publicitate Mobiliară, constă într-un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidență a priorității în caz de executare...

Recuperarea pe cale amiabilă a oricăror creanțe, în absența unui titlu executoriu exigibil.

Deși prevazută ca atribuție a executorului judecătoresc în Legea 188/2000, recuperarea pe cale amiabilă nu este reglementată distinct și de Codul de Procedură Civilă. În linii mari, pentru procedura de executare silită, Codul de Procedură Civilă menționează această posibilitate prin vânzarea amiabilă a bunurilor debitorului ceea ce presupune ca executorul, cu acordul creditorului,...

Plata, în numerar, a sumelor rezultate din executare silită.

Spre deosebire de distribuirea sumelor rezultate din executare silită care presupune dispoziția dată de executorul judecătoresc, prin proiectul de distribuire, cu privire la cuantumul sumelor destinate stingerii creanțelor creditorilor în funcție de rangul de preferință, plata efectivă a sumelor către creditori reprezintă o operațiune distinctă în procedură. Plata/eliberarea sumelor...

Înscrierea la distribuirea sumelor rezultate din executare silită

Atunci când din executarea silită a debitorului au rezultat sume, iar pe parcursul procedurii nu au intervenit în timp util și creditorii care au contra acestuia titluri de creanță - legea prevede în favoarea lor un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor, stabilit de către executorul judecătoresc, după consemnarea sumelor rezultate din vânzare. Pentru a putea participa la distribuirea...

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor.

Protestul de neplată reprezintă un înscris care constată refuzul de plată al unui instrument de plată(Cambie; Bilet la Ordin; CEC). Întocmirea protestului de neplată este obligatorie pentru conservarea dreptului de regres al posesorului instrumentului de plată. Protestul trebuie dresat de către executorul judecătoresc în una din cele două zile lucrătoare care urmează...

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească.

Atunci când creditorul unei sume de bani nu se află în posesia unui titlu executoriu poate solicita instanței(în condițiile codului de procedură civilă) indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care va obține titlu executoriu. Măsura dispusă de instanța de...

Constatarea de urgență a unor stări de fapt.

Orice persoană care are interesul să constate de urgență o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor în fața intanței de judecată, poate solicita executorului judecătoresc să constate, la fața locului, această stare de fapt. Constatarea se duce la îndeplinire în condițiile codului de procedură...

Oferta de plată și consemnațiune prin executor judecătoresc.

În cazul în care creditorul obligației refuză să primească plata de la debitor, acesta din urmă este în drept să facă ofertă reală de plată și să consemneze ceea ce datorează (sume de bani, bunuri, acte, etc). Ceea ce constituie obiectul obligației de plată se consemnează pe cheltuiala și riscurile creditorului. După închiderea procedurii, oferta ține loc de plată și debitorul...

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este procedura prevăzută de lege care are ca scop transmiterea, în mod oficial, a unor documente/acte juridice referitoare la un raport juridic sau la o stare de fapt sau de drept către destinatarul indicat de petent. Actele judiciare: sunt acele acte care se emit de către instanța de judecată pe parcursul unui proces (citații, cereri de chemare...

Punerea în executare silită a titlurilor executorii

Obligațiile stabilite prin titluri executorii se duc la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, creditorul are la dispoziție procedura executării silite care începe odată cu sesizarea executorului judecătoresc. Executarea silită are loc în oricare din formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv până la realizarea dreptului...

Compare listings

Comparaţie