Noutati
Somatie (septembrie 25, 2014 9:40 pm)
Desfiintarea popririi (noiembrie 23, 2013 9:13 pm)
2 ani!? (septembrie 28, 2013 7:39 pm)
Oferta de plata (iulie 17, 2013 8:14 am)
Cautiune (iulie 4, 2013 7:30 am)

Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

2 octombrie 2011
840 Views

REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
din05/02/2001- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 06/02/200

completat si modificat cu prevederile:

1. Ordinului nr. 658/2006 din 27/02/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 17/03/2006privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
2. Ordinului nr. 2570/2006 din 17/11/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 28/11/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
3. Ordinului nr. 656/2007 din07/03/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din21/03/2007 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001

CAPITOLUL I
Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 1. – Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public constand in executarea silita a dispozitiilor civile din titlurile executorii, precum si alte atributii date prin lege in competenta lor.

Art. 2. – Actul indeplinit de executorul judecatoresc in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3. – Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile cu respectarea si in limitele competentelor prevazute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecatoresc, de Codul de procedura civila si de alte legi aplicabile in materie.

SECTIUNEA a 2-a
Constituirea si functionarea birourilor de executori judecatoresti

Art. 4. – (1) Executorii judecatoresti isi desfasoara activitatea in cadrul unor birouri, individual sau prin asociere in baza unui contract de societate civila.

(2) In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti.

(3) Competenta teritoriala a executorului judecatoresc se intinde in intreaga circumscriptie a judecatoriei in care isi are sediul biroul sau, cu exceptia municipiului Bucuresti unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.

Art. 5. – (1) Numarul executorilor judecatoresti din circumscriptia fiecarei judecatorii si din municipiul Bucuresti se stabileste si se actualizeaza de ministrul justitiei, prin ordin, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor. Stabilirea numarului de executori judecatoresti se face astfel incat la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un post de executor judecatoresc. Numarul posturilor executorilor judecatoresti din circumscriptia unei judecatorii nu va fi mai mic de 3. La stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat.

(2) Ministrul justitiei stabileste si actualizeaza numarul executorilor judecatoresti anual, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica executorilor judecatoresti carora le-a incetat suspendarea exercitarii functiei.

(4) La numirea pe posturile declarate vacante in conditiile alin. (2) vor avea prioritate, in urmatoarea ordine:

a) executorii judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat;

b) executorii judecatoresti care solicita schimbarea sediului biroului dintr-o circumscriptie a judecatoriei in alta;

c) persoanele care au promovat concursul sau examenul anual de admitere in profesie;
d) persoanele scutite de examen, in conformitate cu dispozitiile art. 15 lit. g) din lege, care solicita admiterea in profesie.

(5) ABROGAT

Art. 6. – (1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, prin ordin, in baza cererii celui interesat si a referatului intocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei privind indeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege. Referatul directiei de specialitate va fi insotit, de regula, de propunerea motivata a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti privind indeplinirea sau neindeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege si admiterea sau respingerea cererii.

(11) Persoanele care au indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si au promovat examenul de definitivat sau, dupa caz, au exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si au promovat concursul sau examenul de admitere in profesie sunt numite in functie in baza hotararii de validare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a referatului intocmit de directia de specialitate din Ministerul Justitiei.

(12) Persoanele scutite de examen care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu conditia sa fi promovat examenul de definitivat in profesia din care provin, sunt numite pe baza cererii celor interesati si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 din Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In ordinul de numire se va specifica judecatoria in a carei circumscriptie isi va avea sediul biroul de executor judecatoresc, precum si obligatia acestuia ca in termen de 90 de zile sa isi inregistreze biroul individual sau, dupa caz, in asociere cu alt executor judecatoresc, in conditiile art. 17 alin. (1) din lege.

(3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru inregistrarea biroului poate fi incuviintata de ministrul justitiei, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecatoresc. Cererea, cuprinzand motivele justificate care il impiedica sa isi inregistreze biroul in termenul prevazut de lege, se depune la Camera executorilor judecatoresti, care o inainteaza ministrului justitiei in termen de 48 de ore de la depunere, impreuna cu punctul sau de vedere.

Art. 7. – (1) Inregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecatoresc, intr-un registru special tinut de primul-grefier al curtii de apel in a carei circumscriptie isi are sediul biroul, pe numele executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorilor judecatoresti asociati. Obligatia inregistrarii exista si in cazul executorului judecatoresc care renunta la asociere si isi deschide birou individual.

(2) La cererea de inregistrare se vor atasa:

– ordinul de numire a executorului judecatoresc;

– dovada existentei sediului biroului – act de proprietate, contract de inchiriere sau alt act;

– confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti cu privire la faptul ca biroul dispune de spatiul corespunzator desfasurarii activitatii si conservarii arhivei in bune conditii.

(3) La inregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura.

(4) Documentatia prezentata la inregistrare se pastreaza in dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarul va cuprinde si cate un exemplar al procesului-verbal incheiat cu ocazia depunerii juramantului conform art. 18 alin. (4) din lege.

(5) Primul-grefier va elibera in termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea inregistrarii, pe care executorul judecatoresc il va prezenta de indata Camerei executorilor judecatoresti, iar aceasta il va comunica Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Art. 8. – (1) In registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) se vor inscrie si urmatoarele operatiuni:

– modificari in modul de desfasurare a activitatii in cadrul biroului;

– schimbarea sediului biroului;

– radierea biroului executorului judecatoresc;

– alte operatiuni prevazute de prezentul regulament si de statutul profesiei.

(2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor inregistra la cerere, atasandu-se confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti care, dupa caz, poate solicita direct inregistrarea lor.

(3) Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va avea acces permanent la registrul special prevazut la art. 7 alin. (1), avand obligatia de a-l instiinta pe ministrul justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti despre toate inregistrarile.

Art. 9. – (1) Stampila executorilor judecatoresti cuprinde stema Romaniei, numele, prenumele si calitatea de executor judecatoresc, precum si circumscriptia judecatoriei in care isi are sediul biroul. Modelul si dimensiunea stampilei sunt propuse de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si aprobate de ministrul justitiei prin ordin.

(2) Pierderea sau disparitia stampilei se inscrie in registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrandu-se in termen de 5 zile un nou model de stampila, care va contine elemente distinctive fata de cea pierduta sau disparuta.

Art. 10. – (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti intocmeste si actualizeaza anual tabloul executorilor judecatoresti, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite curtilor de apel, care au obligatia sa il comunice instantelor din circumscriptia lor. Tabloul executorilor judecatoresti se transmite si directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Acest tablou contine numele si prenumele tuturor executorilor judecatoresti care au depus juramantul, precum si sediul biroului in care acestia functioneaza.

Art. 11. – (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va intocmi si va actualiza permanent liste cuprinzand:

– executorii judecatoresti incompatibili, indicandu-se temeiul incompatibilitatii;

– executorii judecatoresti care sunt suspendati din functie in temeiul art. 23 lit. a) si lit. b) teza a doua, lit. c), d) si e) din lege;

– executorii judecatoresti a caror calitate a incetat;

– executorii judecatoresti stagiari, indicand biroul in care sunt angajati si data incheierii contractului individual de munca.

(2) Listele se vor comunica directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei in termen de 5 zile de la intocmirea, respectiv actualizarea acestora.

SECTIUNEA a 3-a
Executorii judecatoresti stagiari

Art. 12. – (1) Stagiul reprezinta perioada premergatoare dobandirii calitatii de executor judecatoresc si are drept scop pregatirea profesionala a executorului judecatoresc la inceputul exercitarii profesiei.

(2) Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data incheierii contractului individual de munca.

(3) Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii stagiari care se remarca in activitatea profesionala pe baza rezultatelor obtinute la conferintele de stagiu si a referatului executorului judecatoresc indrumator, in conditiile prezentului regulament.

Art. 13. – (1) Durata stagiului se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, al concediului de maternitate si de crestere a copilului pana la varsta de 2 ani ori in alte cazuri prevazute de lege. Durata stagiului se suspenda de drept pana la preluarea executorului judecatoresc stagiar de catre alt executor judecatoresc indrumator, daca executorul judecatoresc indrumator este suspendat.

(2) Perioada de stagiu efectuata anterior suspendarii intra in calculul perioadei de stagiu prevazute la art. 12 alin. (2).

(3) Suspendarea prevazuta la alin. (1) se constata de catre colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti in circumscriptia careia are sediul biroului executorul judecatoresc care a incheiat contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar.

Art. 14. – (1) Colegiul director va solicita, in ultimul trimestru al anului, executorilor judecatoresti din cadrul fiecarei Camere a executorilor judecatoresti sa isi exprime optiunea privind angajarea in anul urmator a unor executori judecatoresti stagiari in cadrul birourilor lor.

(2) Dupa centralizarea optiunilor, colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti propune spre aprobare Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti numarul executorilor judecatoresti stagiari care pot fi angajati in anul urmator in birourile de executori judecatoresti. Pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va transmite Ministerului Justitiei necesarul de posturi vacante de executor judecatoresc stagiar, pentru a fi avut in vedere la actualizarea numarului executorilor judecatoresti.

(3) Cel care a promovat examenul de admitere in profesie devine executor judecatoresc stagiar prin incheierea unui contract individual de munca cu executorul judecatoresc in al carui birou isi va desfasura activitatea. Contractul de munca se incheie pe durata determinata, egala cu durata stagiului.

(4) Angajarea executorului stagiar in cadrul unui birou in care functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati se face de catre executorul judecatoresc desemnat titular al biroului prin contractul de societate civila.

(5) Pe durata suspendarii din functie a executorului judecatoresc indrumator, executorul judecatoresc stagiar poate fi preluat de catre un alt executor judecatoresc care indeplineste conditiile.

Art. 15. – (1) In perioada de stagiu Camera executorilor judecatoresti va verifica lunar stadiul de pregatire si formare profesionala a executorului judecatoresc stagiar, precum si modul in care acesta si-a indeplinit atributiile care i-au fost delegate de executorul judecatoresc indrumator.

(2) Conferintele de stagiu reprezinta o forma de pregatire profesionala a executorului stagiar si sunt organizate de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti potrivit tematicii orientative comunicate de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3) Conferintele de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, care cuprinde cunoasterea legislatiei la zi, dezbateri de spete, expuneri asupra problemelor ivite in activitatea executorilor, studiul doctrinei.

(4) Constatarile verificarilor periodice vor fi consemnate in procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei executorilor judecatoresti si de executorul judecatoresc in al carui birou isi exercita activitatea executorul judecatoresc stagiar si vor fi aduse la cunostinta celui verificat.

SECTIUNEA a 4-a
Organizarea si desfasurarea concursului sau a examenului

de admitere in profesie si a examenului de definitivat

§1. Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului de admitere in profesie pentru executorii judecatoresti stagiari

Art. 16. – Selectia candidatilor pentru admiterea in profesie se face pe baza unui concurs sau examen organizat anual sau ori de cate ori este necesar de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, la solicitarea ministrului justitiei. Concursul sau examenul se va desfasura sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei.

Art. 17. – Se pot inscrie la examen pentru ocuparea posturilor de executori judecatoresti stagiari persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 lit. a)-f) din lege.

Art. 18. – (1) Cererea de inscriere impreuna cu dovezile privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel putin 20 de zile inainte de data sustinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie se afla localitatea unde domiciliaza candidatul.

(2) Dupa expirarea termenului de mai sus cererile vor fi considerate ca tardiv formulate si nu vor mai fi primite.

Art. 19. – (1) In termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti verifica indeplinirea cerintelor legale pentru inscrierea la concurs sau examen si pentru dobandirea calitatii de executor judecatoresc stagiar, intocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, dupa caz, de respingere a cererii de inscriere la examen. Referatul de admitere sau de respingere este consultativ. Referatul de respingere trebuie motivat. In a 3-a zi se va afisa la sediul Camerei, la loc vizibil si accesibil publicului, lista cu numele candidatilor si dosarele admise sau respinse. Despre aceasta se va intocmi proces-verbal, care va consemna data si ora afisarii si care va fi afisat impreuna cu lista. La cererea candidatilor ale caror dosare au fost respinse, li se va inmana acestora copie certificata de pe referatul de respingere.

(2) In termen de doua zile de la afisarea listei, candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse pot completa dosarul de inscriere pentru a remedia, daca este posibil, cele constatate in referatul de respingere.

(3) ABROGAT

Art. 20. – (1) In termen de 24 de ore de la expirarea termenului de completare a dosarului de inscriere, se trimit, se inregistreaza si se centralizeaza la Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti toate dosarele de inscriere, cuprinzand cererea de inscriere, dovezile anexate si referatul de admitere sau de respingere.

(2) Odata cu dosarele de inscriere ale candidatilor, Camera executorilor judecatoresti va inainta situatia centralizata privind datele de identificare a candidatilor si circumscriptia pentru care candideaza.

Art. 21. – (1) Data si locul concursului sau examenului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, si vor fi comunicate Camerelor executorilor judecatoresti cu 30 de zile inainte de aceasta data, in vederea instiintarii candidatilor, fiind publicate si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. In aceleasi conditii va fi publicata si lista cuprinzand posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

(2) Cu cel putin 10 zile inainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va stabili adresa exacta si ora inceperii concursului sau examenului si le va comunica Camerelor executorilor judecatoresti si Ministerului Justitiei. De asemenea, se va dispune afisarea acestora la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor judecatoresti, fiind publicate si pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

Art. 22. – (1) In vederea sustinerii concursului sau examenului, Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil si organizarea profesiei de executor judecatoresc.

(2) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecatoresti cu cel putin 30 de zile inaintea datei concursului sau examenului si va fi afisata de indata, la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul acestora. De asemenea, va fi publicata pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

Art. 23. – (1) Comisia prevazuta la art. 28 lit. c) va elabora subiectele si procedura de notare a lucrarilor.

(2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore inaintea datei concursului sau examenului si vor fi redactate astfel incat sa acopere intreaga tematica, formulandu-se cate 10 subiecte din fiecare materie.

(3) Dupa redactare subiectele se introduc in plicuri sigilate si se pastreaza la sediul Ministerului Justitiei.

Art. 24. – (1) In ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute inainte de ora inceperii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de subiecte, cate doua din fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs sau de examen, si va intocmi un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.

(2) Extragerea prin tragere la sorti se va face de catre presedintele comisiei.

(3) Durata concursului sau examenului este de 4 ore, incepand cu ora si minutul in care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnandu-se in procesul-verbal semnat de cei desemnati cu organizarea si supravegherea desfasurarii regulamentare a concursului sau examenului.

Art. 25. – (1) Repartizarea candidatilor pe sali, acolo unde este cazul, se va afisa la locul desfasurarii concursului sau examenului, cu 3 zile inainte de data acestuia.

(2) Apelul candidatilor la locul desfasurarii concursului sau examenului se va face cu cel mult 30 de minute inaintea orei stabilite, in vederea indeplinirii masurilor prealabile (verificarea identitatii, primirea foilor pentru examen).

(3) In sala in care are loc concursul sau examenul si pe toata durata desfasurarii acestuia candidatilor le este permis sa aiba pe masa numai colile de hartie si instrumentele de scris.

(4) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (3) va avea drept urmare eliminarea din concurs sau examen a candidatului si anularea lucrarii.

(5) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din concurs sau examen. Parasirea temporara a salii se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.

(6) Dupa inceperea comunicarii subiectelor, accesul candidatilor in sala de concurs sau examen, precum si al oricaror alte persoane, in afara membrilor comisiilor prevazute la art. 28 lit. b) si c), este interzis.

(7) Candidatul are obligatia sa predea lucrarea comisiei de coordonare si supraveghere din acea sala, semnand in borderoul special intocmit.

(8) Dupa predarea lucrarii este interzisa revenirea in sala a candidatului.

Art. 26. – (1) Notarea lucrarilor se face de comisia de examinare, in componenta prevazuta la art. 28 lit. c), de regula in termen de 15 zile de la data sustinerii concursului sau examenului.

(2) Notarea fiecarui subiect se face prin punctaj conform baremului intocmit de comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor.

(3) La fiecare proba nota se va stabili prin insumarea punctajului obtinut pentru tratarea fiecarui subiect al probei.

(4) Media lucrarii constituie media aritmetica a notelor obtinute la fiecare materie.

(5) Pentru a promova concursul sau examenul, candidatul trebuie sa obtina cel putin media 7,00, iar nota obtinuta la fiecare materie sa nu fie mai mica de 5,00.

(6) Lucrarile candidatilor care au fost surprinsi copiind sau lucrarile cu insemnari vadit efectuate in scopul identificarii candidatului nu se mai noteaza, facandu-se mentiunea „anulat” pe lucrare si in borderou.

(7) Lucrarile apreciate ca avand insemnari conform alin. (6) nu se deschid decat dupa examinarea si aprecierea acestei situatii cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen.

Art. 27. – (1) Pentru buna desfasurare a concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si Ministerul Justitiei isi vor desemna reprezentanti in conditiile prevazute in prezentul regulament.

(2) Reprezentantii Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor fi desemnati in compunerea comisiilor dintre executorii licentiati in drept, care s-au remarcat prin probitate si competenta profesionala, recomandati de Camerele executorilor judecatoresti. Desemnarea acestora se va face de catre Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(3) ABROGAT

Art. 28. – In vederea organizarii si desfasurarii concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc se vor constitui si vor functiona urmatoarele comisii:

a) Comisia pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la concurs sau examen, formata din 2 executori judecatoresti si 3 reprezentanti ai Ministerului Justitiei. In termen de 5 zile de la expirarea termenului de completare la Camera a dosarului de inscriere, comisia va verifica indeplinirea conditiilor de inscriere si va dispune, prin hotarare luata cu majoritate de voturi, admiterea sau respingerea cererii de inscriere. Respingerea cererilor de inscriere se va motiva. In termen de 24 de ore de la sfarsitul termenului de 5 zile, hotararea va fi afisata la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de inscriere, la loc vizibil si accesibil publicului, precum si pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va intocmi proces-verbal care va consemna data si ora afisarii si care va fi afisat impreuna cu hotararea. Candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse pot formula contestatie impotriva hotararii comisiei, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de afisare. Contestatia se depune la sediul Camerei unde s-a depus cererea de inscriere si se comunica Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in termen de 24 de ore de la sfarsitul termenului de depunere. Contestatiile se solutioneaza de catre Comisia pentru solutionarea contestatiilor, prevazuta la lit. a1), constituita in acest scop pe langa Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti;

a1) Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva hotararii comisiei prevazute la lit. a) de catre cei respinsi la inscrierea la concurs sau examen. Comisia este formata din 2 executori judecatoresti si 3 reprezentanti ai Ministerului Justitiei, altii decat cei din comisia prevazuta la lit. a). Comisia va examina contestatiile in termen de 48 de ore la de centralizarea si primirea acestora, pronuntandu-se prin hotarare motivata numai asupra acelor cereri de inscriere care au fost respinse si impotriva carora candidatul a formulat contestatie. Comisia, prin hotarare luata cu majoritate de voturi, poate admite contestatia si poate declara candidatul admis la inscrierea la examen sau poate respinge contestatia si declara candidatul respins, mentinand astfel solutia data anterior prin hotarare de catre comisia prevazuta la lit. a). Hotararea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor este definitiva. In termen de 24 de ore de la sfarsitul termenului de solutionare a contestatiilor, hotararea va fi afisata la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de inscriere, la loc vizibil si accesibil publicului, precum si pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Despre afisarea la sediul Camerei se va intocmi proces-verbal, care va consemna data si ora afisarii si care va fi afisat impreuna cu hotararea;

b) Comisia pentru organizarea si supravegherea concursului sau examenului, compusa din 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei. In cazul in care exista un numar mare de candidati, din comisie pot face parte mai multi membri, pastrandu-se insa paritatea reprezentantilor celor doua institutii. Pe langa activitatea de supraveghere, aceasta comisie asigura verificarea identitatii candidatilor, distribuirea colilor de concurs sau examen in conditiile prezentului regulament, respectarea de catre candidati a conditiilor regulamentare cu privire la desfasurarea concursului sau examenului, preluarea lucrarilor predate de candidati si predarea lor, pe baza de proces-verbal, Comisiei pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de concurs sau examen. La primirea lucrarilor si, respectiv, la predarea lor se verifica daca este sigilata partea de lucrare pe care candidatul si-a inscris datele de identificare. Lucrarile predate de candidati vor fi semnate, pe fiecare fila, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un reprezentant al Ministerului Justitiei si un reprezentant al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Suportul de scris va fi pregatit de aceasta comisie in seturi de cate 5 coli, avand pe fiecare fila stampila Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;

c) Comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de concurs sau examen, formata din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, desemnat de presedintele acestuia; 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei; doua cadre didactice universitare de la facultatile de drept din tara; 2 executori judecatoresti desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, licentiati in drept, care s-au remarcat prin probitate si competenta profesionala. Presedintele comisiei, care este reprezentantul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, nu participa la elaborarea subiectelor si nici la notarea lucrarilor si vegheaza ca desfasurarea activitatii comisiei sa fie in conformitate cu prezentul regulament;

d) Comisia pentru solutionarea contestatiilor, formata din: 2 executori judecatoresti numiti prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, licentiati in drept, care s-au remarcat prin probitate si competenta profesionala; 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept, altii decat cei care au alcatuit comisia prevazuta la lit. c).

Art. 29. – (1) Dupa comunicarea subiectelor comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen, cu participarea obligatorie a tuturor membrilor sai, se intruneste in sedinta, stabilind baremul de notare, avand in vedere complexitatea si gradul de dificultate al fiecarui subiect si aptitudinea de a reflecta capacitatea de intelegere si de sinteza a candidatului.

(2) Baremul de notare se va intocmi, in conditiile alin. (1), in timpul desfasurarii concursului sau examenului si va fi afisat la sfarsitul duratei concursului sau examenului pentru consultare de catre candidati.

(3) Fiecare membru al comisiei va primi cate un exemplar al baremului de notare.

Art. 30. – (1) Comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen primeste, pe baza de proces-verbal, prin presedintele sau, lucrarile de examen de la comisia prevazuta la art. 28 lit. b) si procedeaza la notarea acestora.

(2) Inainte de inceperea notarii lucrarile se numeroteaza, fara sa fie desfacut coltul unde sunt inscrise datele de identificare a candidatilor.

Art. 31. – (1) Dupa terminarea notarii se va proceda la desigilarea lucrarilor de catre presedintele comisiei, in prezenta tuturor membrilor acesteia.

(2) La fiecare lucrare se citesc numarul acesteia, numele si prenumele candidatului, notele si media obtinute.

(3) Datele prevazute la alin. (2) se inscriu in centralizatorul final care constituie lista cuprinzand rezultatele concursului sau examenului. Fiecare pagina a acestei liste va fi semnata de toti membrii comisiei.

Art. 32. – (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va proceda la comunicarea catre Camerele executorilor judecatoresti a centralizatoarelor finale cu rezultatul concursului sau examenului pentru candidatii din fiecare Camera a executorilor judecatoresti.

(2) Colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti va afisa la sediul acesteia, la loc vizibil si accesibil publicului, lista cuprinzand rezultatele concursului sau examenului, in termen de 24 de ore de la primirea acesteia, intocmind procesul-verbal de afisare, cu precizarea datei si orei. De asemenea, lista va fi publicata si pe paginile de Internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.

Art. 33. – (1) Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de 3 zile de la data afisarii rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecatoresti, sub sanctiunea decaderii.

(2) Contestatiile se depun la Camera executorilor judecatoresti unde s-a depus cererea de inscriere la concurs sau examen si se centralizeaza la sediul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in termen de doua zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).

Art. 34. – (1) Contestatiile vor fi solutionate de comisia prevazuta la art. 28 lit. d) in cel mult 5 zile de la centralizare, comisia fiind tinuta sa se pronunte doar cu privire la materia invocata in contestatie.

(2) Comisia nu poate diminua nota obtinuta initial, in astfel de situatii contestatiile urmand sa fie respinse.

(3) Comisia decide pentru fiecare contestatie, pe baza baremului folosit la notarea lucrarilor de comisia prevazuta la art. 28 lit. c).

(4) ABROGAT

(5) Dispozitiile art. 32 se vor aplica in mod corespunzator.

Art. 35. – In termen de 10 zile de la solutionarea contestatiilor, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va proceda la validarea rezultatelor, pe care le va inainta Ministerului Justitiei in termen de 5 zile de la validare.

Art. 36. – (1) Ocuparea posturilor de executor judecatoresc stagiar se va face, la nivelul intregii tari, in ordinea mediilor candidatilor, in functie de optiunile exprimate in cererea de inscriere.

(2) In cazul in care au fost exprimate mai multe optiuni pentru acelasi post, are prioritate candidatul care a obtinut cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, in aceasta ordine:

a) candidatul care are titlul de doctor in drept;

b) candidatul cu activitate mai indelungata in functii de specialitate juridica de la obtinerea licentei;

c) candidatul care a obtinut medie mai mare la examenul de licenta.”

Art. 37. – (1) In termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor se va proceda la incheierea contractului de munca in conditiile art. 19 si 21 din lege si ale art. 14 din prezentul regulament.

(2) Executorul judecatoresc care refuza incheierea contractului individual de munca, desi si-a exprimat optiunea de a angaja in anul respectiv in cadrul biroului sau un executor judecatoresc stagiar si aceasta optiune a fost aprobata de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si cuprinsa in ordinul de actualizare emis de ministrul justitiei, raspunde disciplinar conform art. 44 lit. c) din lege.

§2. Organizarea si desfasurarea examenului de definitivat

Art. 38. – (1) Dupa expirarea perioadei de stagiu executorii judecatoresti stagiari sunt obligati sa se inscrie pentru sustinerea examenului de definitivat.

(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti organizeaza sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, o data pe an, examenul de definitivat pentru executorii judecatoresti stagiari care au implinit durata de stagiu, in conditiile prezentului regulament.

(3) Nepromovarea sau, dupa caz, neprezentarea nejustificata a executorului judecatoresc stagiar la doua sesiuni de examene de definitivat consecutive atrage de drept incetarea contractului sau de munca si pierderea calitatii de executor judecatoresc stagiar. Prin neprezentare justificata se intelege acea neprezentare datorata unor situatii, imprejurari insurmontabile, pe care persoana nu putea si nici nu avea cum sa le prevada pentru a preintampina aparitia lor sau a le evita.

Art. 39. – (1) Examenul de definitivat va consta intr-o proba teoretica si o proba practica. Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial si organizarea profesiei de executor judecatoresc, dispozitiile art. 22 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator. Proba practica va consta in intocmirea unui act procedural.

(2) Notarea la proba practica se face prin acordarea unei note de la 0 la 10. Media examenului de definitivat se stabileste pe baza mediei aritmetice dintre media obtinuta la proba teoretica si nota obtinuta la proba practica. Pentru a promova examenul, candidatul trebuie sa obtina cel putin media 7,00 la proba teoretica, iar nota obtinuta la fiecare materie sa nu fie mai mica de 5,00. De asemenea, nota obtinuta la proba practica trebuie sa nu fie mai mica de 5,00.

Art. 40. – (1) Cererile candidatilor, impreuna cu dovezile de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 15 din lege si cu referatul executorului judecatoresc indrumator se vor depune cu 20 de zile inainte de data examenului la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie candidatul a efectuat stagiul.

(2) Referatul executorului judecatoresc angajator va cuprinde:

a) data angajarii executorului judecatoresc stagiar;

b) conduita executorului judecatoresc stagiar pe durata stagiului;

c) preocuparea pentru pregatirea profesionala;

d) volumul de activitate, pe categorii de operatiuni;

e) comportamentul executorului judecatoresc stagiar;

f) propunerea motivata de admitere sau de respingere a cererii de inscriere la examenul de definitivat.

(3) ABROGAT

(4) ABROGAT

(5) ABROGAT

(6) Camera executorilor judecatoresti va comunica, odata cu dosarele candidatilor, situatia centralizata a acestora, datele de identificare, circumscriptia pentru care candideaza, precum si optiunile exprimate in cererea de inscriere.

(7) ABROGAT

Art. 41. – (1) ABROGAT

(2) Dispozitiile art. 19-21 si 23-36 se aplica in mod corespunzator.

Art. 42. – ABROGAT

Art. 43. – ABROGAT

Art. 44. – In termen de 5 zile de la validarea rezultatelor, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va inainta ministrului justitiei propunerile de numire a executorilor judecatoresti. Acestea vor fi insotite de situatia centralizata pe Camere, de dosarele candidatilor declarati admisi in urma validarii rezultatelor, precum si de cererile lor de numire in functie, indicandu-se postul obtinut in urma optiunii exprimate, in functie de pozitia de pe lista corespunzatoare notei obtinute.

§3. Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica

Art. 45. – Pe locurile ramase vacante dupa acordarea prioritatilor prevazute la art. 5 alin. (4) lit. a) si b), Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, va organiza concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica.

Art. 46. – Dispozitiile art. 18-21, 23-36, 39 si 44 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator.

§4. Admiterea in profesie pentru persoanele scutite de examen in conditiile art. 15 lit. g) teza finala din lege

Art. 461. – (1) Persoanele prevazute la art. 15 lit. g) teza finala din lege pot formula cerere pentru ocuparea unuia dintre posturile ramase vacante dupa acordarea prioritatilor prevazute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c).

(2) Cererea, in care se poate exprima o optiune principala si mai multe optiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie se afla localitatea in care domiciliaza candidatul, insotita de urmatoarele documente:

– copie legalizata a diplomei de licenta in studii juridice;

– copia actului de identitate;

– declaratie pe propria raspundere ca are capacitate deplina de exercitiu;

– cazierul judiciar;

– recomandare de la ultimul loc de munca;

– adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de executor judecatoresc;

– dovada ca nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire in functia de executor judecatoresc si nici in anul respectiv; daca nu mai este in functie, dovada ca nu si-a incetat activitatea din motive imputabile;

– dovada ca a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul;
– dovada ca a desfasurat o perioada de cel putin 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat si ca a promovat examenul de definitivat in aceasta profesie.

Art. 462. – (1) Cererea se depune la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie se afla localitatea in care domiciliaza candidatul, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a listei posturilor ramase vacante dupa acordarea prioritatilor prevazute de art. 5 alin. (4) lit. a)-c). Lista se afiseaza cel putin la sediul Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului, si se publica pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(2) Camerele executorilor judecatoresti formeaza dosarele cuprinzand fiecare cererea si anexele acesteia, pe care le comunica Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

(3) Dosarele candidatilor vor fi inaintate Ministerului Justitiei insotite fiecare de referatul consultativ de admitere sau de respingere intocmit de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti. De asemenea, se va transmite Ministerului Justitiei situatia centralizata cu candidatii, optiunile acestora si numarul de optiuni pe fiecare post.

Art. 463. – Cand numarul cererilor pentru ocuparea posturilor vacante este mai mare decat numarul posturilor vacante din circumscriptia unei judecatorii, ordinea de prioritate a solicitantilor se va stabili cu respectarea urmatoarelor criterii:

1. sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire in functia de executor judecatoresc si nici in anul respectiv. Daca nu mai este in functie, trebuie indeplinita si conditia ca acesta sa isi fi incetat activitatea din motive neimputabile;

2. sa aiba domiciliul intr-o localitate din circumscriptia judecatoriei in care solicita numirea;

3. sa fi absolvit cursuri de specializare;

4. alte aspecte relevante.

SECTIUNEA a 5-a
Incetarea si suspendarea calitatii de executor judecatoresc

Art. 47. – Incetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, dupa cum urmeaza:

a) in cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. a) din lege, pe baza cererii celui interesat, care se depune la Camera executorilor judecatoresti si se inainteaza ministrului justitiei prin Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

b) in cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. b), la data pensionarii, respectiv a constatarii incapacitatii de munca, potrivit procedurii legale;

c) in cazurile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c), d), g) si h) din lege, la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu;

d) in cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. e) din lege, la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

e) in cazurile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. f), numai daca acestea sunt imputabile executorului judecatoresc. Constatarea imputabilitatii cazurilor se face de catre un inspector de specialitate din Ministerul Justitiei.

Art. 48. – Suspendarea exercitarii functiei de executor judecatoresc se dispune sau se aproba, dupa caz, de ministrul justitiei, dupa cum urmeaza:

a) in cazurile prevazute la art. 23 lit. a), b) si c) din lege, la solicitarea motivata a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu;

b) in cazul prevazut la art. 23 lit. d) din lege, la solicitarea Camerei executorilor judecatoresti;

c) in cazul prevazut la art. 23 lit. e) din lege, pe baza cererii executorului judecatoresc, avizata de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care va cuprinde motivele justificate ce l-au determinat sa solicite suspendarea.

Art. 49. – Incetarea suspendarii executorului judecatoresc se dispune de ministrul justitiei din oficiu sau la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti ori a Camerei executorilor judecatoresti, daca au disparut imprejurarile care au determinat-o.

Art. 50. – (1) In toate cazurile de incetare sau suspendare a calitatii de executor judecatoresc ori de schimbare a sediului biroului in circumscriptia altei judecatorii, in lipsa unui executor judecatoresc asociat sau a unui alt executor judecatoresc in aceeasi circumscriptie, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va delega, in termen de 10 zile de la data primirii ordinului de suspendare sau incetare a calitatii de executor judecatoresc, un executor judecatoresc din circumscriptia altei judecatorii situate in raza aceleiasi curti de apel, pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 7 din lege.

(2) Executorul judecatoresc delegat va putea functiona, daca este posibil, in sediul biroului de executor judecatoresc caruia i-a incetat aceasta calitate sau, in caz contrar, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va stabili pe perioada delegarii un nou sediu pentru birou.

Art. 51. – (1) Arhiva executorului judecatoresc care si-a incetat activitatea va fi inventariata si sigilata de catre o comisie formata din 2 reprezentanti desemnati de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

(2) In situatia in care in circumscriptia respectiva nu mai functioneaza nici un executor judecatoresc, arhiva va fi preluata de Camera executorilor judecatoresti pana la numirea unui executor judecatoresc in acea circumscriptie conform art. 48 din lege.

(3) In situatia in care in aceeasi circumscriptie functioneaza alt executor judecatoresc, arhiva va fi predata acestuia.

(4) In situatia in care in circumscriptie raman sa functioneze mai multi executori judecatoresti, colegiul director la Camerei executorilor judecatoresti va desemna executorul judecatoresc care va prelua arhiva.

CAPITOLUL II
Drepturile, indatoririle si raspunderea executorului judecatoresc

SECTIUNEA 1
Drepturile executorilor judecatoresti

Art. 52. – Executorii judecatoresti se bucura de stabilitate in functie, neputand fi mutati in alta localitate fara acordul lor.

Art. 53. – (1) Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna anual, in conditiile stabilite prin statut.

(2) Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiei la sistemele de asigurari sociale, in conditiile prevazute de legea speciala.

Art. 54. – (1) Daca in circumscriptia unei judecatorii functioneaza un singur birou de executori judecatoresti si executorul judecatoresc se afla in concediu de odihna sau absenteaza mai mult de 5 zile, fara a depasi 6 luni, in lipsa unui executor judecatoresc asociat Camera executorilor judecatoresti va delega un alt executor judecatoresc pentru a asigura functionarea acestui birou, in afara de cazul in care executorul judecatoresc titular se ingrijeste personal de substituirea sa, incunostintand in acest scop Camera executorilor judecatoresti.

(2) In situatia in care in circumscriptia acelei judecatorii functioneaza mai multe birouri de executori judecatoresti, pentru cazurile aratate la alin. (1) Camera executorilor judecatoresti va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrarilor de catre un alt birou din aceeasi circumscriptie.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in situatia in care executorul judecatoresc nu isi poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni, dar numai pentru motive apreciate de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti ca fiind intemeiate.

Art. 55. – (1) Executorul judecatoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata, stabilit in conditiile legii.

(2) Ministrul justitiei stabileste, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, onorariile minimale si maximale pentru activitatea executorilor judecatoresti.

(3) La stabilirea onorariilor vor fi avute in vedere tarife care sa reflecte cheltuiala executorului judecatoresc, efortul intelectual, complexitatea si valoarea actului, precum si raspunderea executorului judecatoresc pentru actul indeplinit.

(4) Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, ministrul justitiei va stabili onorarii minimale si maximale speciale, precum si posibilitatea achitarii lor in mai multe transe.

(5) Onorariile se actualizeaza in aceleasi conditii prevazute de lege pentru stabilirea lor.

SECTIUNEA a 2-a
Indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti

Art. 56. – (1) Obligatia executorilor judecatoresti de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informatii cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, precum si de a permite accesul la actele din arhiva biroului a altor persoane, in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim.

(2) Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul executorului judecatoresc.

(3) Executorul judecatoresc chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului sau in conditiile prevazute de lege.

(4) In conditiile legii, inscrisurile originale aflate in arhiva biroului executorului judecatoresc pot fi cercetate de un magistrat, delegat in acest scop de autoritatea judiciara competenta, iar daca acestea sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate si raman la dosarul cauzei daca sunt declarate false, cu obligatia comunicarii hotararii sau a ordonantei procurorului; in caz contrar actul se va restitui.

(5) Punerea la dispozitie a dosarelor de executare catre autoritatea judiciara competenta se va face numai in copii certificate de catre executorul judecatoresc ca fiind conforme cu originalul.

Art. 57. – (1) Prestigiul profesional ii impune executorului judecatoresc interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, in afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului, programul de lucru si continutul activitatii.

(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este indreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra intregii activitati a executorilor judecatoresti.

Art. 58. – Este interzis executorilor judecatoresti sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.

Art. 581. – (1) Executorii judecatoresti au obligatia sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de Camerele executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.

(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti aproba anual, la propunerea Camerelor executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, programul de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti.

(3) Formarea profesionala continua a executorilor judecatoresti se realizeaza tinandu-se seama de necesitatea specializarii lor.”

Art. 582. – (1) In cadrul fiecarei Camere a executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel se organizeaza periodic cursuri de formare profesionala continua. Tematica acestora este unitara la nivelul intregii tari si se aproba de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

(2) Presedintele Camerei executorilor judecatoresti raspunde de organizarea activitatii de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti din circumscriptia Camerei si de respectarea tematicii aprobate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

(3) La cursurile de formare profesionala vor participa si reprezentanti ai directiei de specialitate, precum si inspectori de specialitate din Ministerul Justitiei, in vederea cunoasterii problemelor teoretice si practice cu care se confrunta executorii judecatoresti in activitatea de executare silita.

(4) In vederea verificarii si evaluarii indeplinirii obligatiei de formare profesionala, directiei de specialitate din Ministerul Justitiei i se vor trimite, dupa fiecare curs, materialele privind tematica, precum si o prezentare a problemelor dezbatute, a punctelor in divergenta si a propunerilor de solutionare a acestora.

Art. 59. – (1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc pentru prejudiciile cauzate prin modul in care isi exercita obligatiile profesionale ce ii revin este garantata prin casa de asigurari constituita in conditiile art. 34 din lege.

(2) La inceputul activitatii sale executorul judecatoresc devine membru al casei de asigurari pentru garantarea raspunderii civile, care functioneaza in cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti potrivit statutului propriu.

Art. 60. – In cazul abaterilor disciplinare prevazute de lege colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti sau ministrul justitiei exercita actiunea disciplinara in termen de 1 an de la data cand au luat cunostinta de existenta unei abateri, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii ei.

Art. 61. – (1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina ales de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti pentru o perioada de 3 ani, care este format din 3 membri.

(11) Adunarea generala a fiecarei Camere va alege pe durata mandatului membrilor Consiliului de disciplina un numar de 3 supleanti.

(2) Dupa confirmarea de catre colegiul director al Camerei Consiliul de disciplina isi desemneaza presedintele si vicepresedintele.

(3) Consiliul de disciplina isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza colegiului director al Camerei.

(4) Pentru situatii exceptionale in care Consiliul de disciplina nu poate fi legal constituit, presedintele Comisiei superioare de disciplina va asigura legala constituire a acestuia prin delegarea unui numar corespunzator de membri ai comisiei din cadrul membrilor supleanti.

Art. 62. – (1) Sedintele de judecata se tin la sediul Camerei executorilor judecatoresti.

(2) La sedintele de judecata poate asista orice executor judecatoresc din cadrul Camerei respective.

Art. 63. – Evidenta lucrarilor Consiliului de disciplina va fi tinuta de un secretar.

Art. 64. – Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplina membrii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, presedintii si vicepresedintii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti.

Art. 65. – Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor care le revin in calitate de membri ai Consiliului de disciplina executorii judecatoresti pot fi revocati de adunarea generala a Camerei.

Art. 66. – Consiliul de disciplina are competenta de a judeca orice executor judecatoresc din cadrul Camerei respective, pentru abaterile prevazute la art. 44 din lege.

Art. 67. – (1) Titularul actiunii disciplinare este ministrul justitiei sau colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

(2) In cazul exercitarii actiunii disciplinare, cercetarea prealabila este obligatorie si se efectueaza de inspectori de specialitate din Ministerul Justitiei sau de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

(3) ABROGAT

Art. 68. – (1) In vederea cercetarii prealabile a executorului judecatoresc, ministrul justitiei se autosesizeaza.

(2) Daca actiunea disciplinara este exercitata de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti prin presedinte sau inlocuitorul acestuia.

(3) In termen de 60 de zile de la data sesizarii, respectiv a autosesizarii, ministrul justitiei, prin inspectori de specialitate, sau colegiul director efectueaza cercetarea prealabila, ancheteaza executorul judecatoresc in cauza si ii aduc la cunostinta continutul dosarului, urmand a promova sau nu actiunea disciplinara.

(4) Colegiul director are obligatia de a comunica, in cel mai scurt timp, masurile dispuse prin hotarare de Consiliul de disciplina atat Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cat si ministrului justitiei.

Art. 69. – (1) Executorul judecatoresc impotriva caruia a fost promovata actiunea disciplinara are dreptul sa cunoasca toate actele dosarului, sa solicite probe in aparare si sa fie asistat de un avocat.

(2) Refuzul executorului judecatoresc cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii.

Art. 70. – Daca se constata ca executorul judecatoresc cercetat a savarsit una dintre abaterile disciplinare prevazute la art. 44 din lege, ministrul justitiei sau colegiul director sesizeaza Consiliul de disciplina.

Art. 71. – (1) In cazul in care Consiliul de disciplina este sesizat, presedintele acestuia inregistreaza cauza, fixeaza termenul sedintei, citeaza partile si, dupa caz, martorii.

(2) In cazul in care, desi legal citat, executorul judecatoresc nu se prezinta la termen, judecarea se face in lipsa.

Art. 72. – (1) La termenul fixat, dupa ce presedintele expune continutul sesizarii se asculta partile, eventualii martori si se administreaza alte probe si dovezi necesare rezolvarii cauzei.

(2) Declaratiile se consemneaza in scris si vor fi semnate de parti, precum si de presedinte.

(3) Partile au obligatia ca la cererea presedintelui completului sa ii puna la dispozitie toate informatiile si actele solicitate.

(4) In caz de amanare a judecatii se intocmeste un proces-verbal, aratandu-se motivele care au determinat amanarea.

Art. 73. – Dupa administrarea probelor presedintele da cuvantul partilor, iar cand considera necesar, poate da cuvantul si altor persoane care asista la dezbateri, dupa ce se stabileste identitatea acestora.

Art. 74. – (1) Daca se constata ca executorul judecatoresc a savarsit abaterea, completul dispune aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute la art. 46 din lege.

(2) In cazul in care executorul nu a fost gasit vinovat, completul dispune inchiderea dosarului.

Art. 75. – (1) Hotararea Consiliului de disciplina se ia cu majoritatea voturilor completului si se comunica partilor in termen de 15 zile.

(2) Hotararea cuprinde numarul dosarului, numele membrilor completului si al secretarului, numele si, dupa caz, domiciliul sau sediul partilor, sustinerile acestora, descrierea pe scurt a abaterii disciplinare, probele administrate, textele de lege aplicate, solutia si data pronuntarii, indicarea caii de atac si mentiunea daca pronuntarea s-a facut in prezenta sau in lipsa partilor.

(3) Hotararea se semneaza de presedintele completului si de secretar si se comunica partilor.

Art. 76. – Impotriva hotararii partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Superioara de Disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, formata din reprezentantii camerelor alesi conform art. 31 alin. (1) lit. d) din lege.

Art. 77. – Toate cheltuielile efectuate in legatura cu solutionarea cauzei vor fi suportate de Camera executorilor judecatoresti in cazul in care actiunea este respinsa sau de executorul judecatoresc daca actiunea este admisa.

CAPITOLUL III
Biroul si evidenta activitatii executorului judecatoresc

Art. 78. – (1) Executorul judecatoresc isi stabileste sediul biroului intr-o localitate din circumscriptia judecatoriei in care a fost numit prin ordin al ministrului justitiei sau, in caz de asociere, in localitatea in care isi are sediul biroului unul dintre executorii judecatoresti cu care se asociaza.

(2) In situatia in care intr-o anumita perioada este necesara suplimentarea numarului de executori judecatoresti in circumscriptia unei judecatorii, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti poate dispune delegarea pe o perioada determinata a unor executori judecatoresti din circumscriptia altei judecatorii aflate in raza aceleiasi Camere a executorilor judecatoresti.

Art. 79. – (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecatoresc dintr-o circumscriptie in alta se face, la cerere, pe post vacant, potrivit art. 5 alin. (4) lit. b).

(2) ABROGAT

(3) Cererea de schimbare a sediului biroului executorului judecatoresc se face in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a listei cuprinzand posturile vacante. Lista se publica si pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. De asemenea, lista se va afisa la sediul Camerelor executorilor judecatoresti, la loc vizibil si accesibil publicului.

(4) Cererea va fi avizata favorabil de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu conditia ca in circumscriptia judecatoriei de unde se solicita schimbarea sediului sa isi desfasoare in continuare activitatea cel putin un executor judecatoresc. Schimbarea sediului se dispune de ministrul justitiei, prin ordin.

(5) Executorul judecatoresc a carui cerere de schimbare de sediu a fost aprobata are obligatia de a face inscrierile corespunzatoare, potrivit prevederilor art. 7 si 8; cu privire la arhiva fiind aplicabile dispozitiile art. 51.

Art. 791. – (1) Cand numarul cererilor de schimbare de sediu este mai mare decat numarul posturilor vacante dintr-o circumscriptie a judecatoriei, posturile se vor ocupa prin concurs, in ordinea mediilor obtinute de candidati.

(2) Concursul pentru schimbari de sediu dintr-o circumscriptie in alta va fi organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, si va consta intr-o proba teoretica si o proba practica.

(3) Ministerul Justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept procesual civil – executare silita si organizarea profesiei de executor judecatoresc. Proba practica va consta in intocmirea unui act procedural.

(4) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecatoresti cu cel putin 30 de zile inaintea datei concursului si va fi afisata la sediul acestora, la loc vizibil si accesibil publicului. Tematica se publica, in acelasi termen, si pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

(5) Cererile de inscriere la concurs se depun, cu cel putin 20 de zile inainte de data sustinerii acestuia, la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie candidatul are sediul biroului. Dupa expirarea termenului mentionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv formulate si nu vor mai fi primite.

(6) In ziua examenului, cu 30 de minute inainte de ora inceperii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de 4 subiecte, intocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.

(7) Extragerea prin tragere la sorti se va face de catre presedintele comisiei.

(8) Durata examenului este de doua ore incepand cu ora si minutul in care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnandu-se in procesul-verbal semnat de cei desemnati cu organizarea si supravegherea desfasurarii regulamentare a examenului.

(9) Dispozitiile art. 20, 21 si ale art. 23, 25-36 si 44 se aplica in mod corespunzator.

Art. 80. – (1) Executorul judecatoresc va tine lucrarile de registratura, secretariat si arhiva, precum si o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfasurata de biroul sau.

(2) Biroul va detine spatii corespunzatoare pentru desfasurarea lucrarilor. La sediul biroului se va afisa numele executorului judecatoresc sub care a fost inregistrat biroul sau, in caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civila.

Art. 81. – In cazul in care in cadrul biroului functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati, fiecare isi exercita personal profesia si raspunde individual pentru lucrarile si activitatea sa.

Art. 82. – (1) Pentru efectuarea lucrarilor executorul judecatoresc poate incheia contracte de munca cu unul sau mai multi secretari si, dupa caz, cu alt personal auxiliar, avand si posibilitatea de a incheia contracte civile si cu colaboratori externi.

(2) Angajarea personalului si incheierea contractelor civile cu colaboratori externi in cadrul biroului in care functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati se vor face de executorul imputernicit prin contractul de societate civila.

Art. 83. – Biroul functioneaza in toate zilele lucratoare, asigurandu-se in cazuri urgente posibilitatea de a efectua actele solicitate si in afara orelor de program, precum si in zilele nelucratoare. Programul de functionare va fi afisat la loc vizibil.

Art. 84. – (1) Executorul judecatoresc, pentru buna functionare a biroului sau, va tine urmatoarele registre:

1. registrul general;

2. opisul registrului general;

3. registrul de valori;

4. registrul de inregistrare a notificarilor;

5. registrul de corespondenta.

(2) Evidenta fiscala a biroului se va organiza potrivit normelor ce vor fi emise in acest sens de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu avizul ministrului justitiei.

(3) Actele intocmite vor fi evidentiate in aceste registre, mentionandu-se totodata si onorariul stabilit.

(4) Daca in biroul respectiv functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati, in aceste registre vor fi evidentiate separat lucrarile si onorariile pe numele fiecarui executor judecatoresc, in afara de cazul in care, potrivit contractului de societate civila, se prevede ca registrele mentionate sa fie tinute separat de fiecare executor judecatoresc.

Art. 85. – In registrul general se vor inregistra toate lucrarile executorului judecatoresc si acesta va cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent; data inregistrarii; organul sau persoana care trimite titlul executoriu, numarul si data sesizarii; numele sau denumirea creditorului cu domiciliul/sediul si numele sau denumirea debitorului cu domiciliul/sediul; cuantumul creantei debitorului; natura cauzei (confiscare, sechestru asigurator, evacuare, pretentii etc.); modul de solutionare; observatii.

Art. 86. – (1) Opisul alfabetic cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent; numele si prenumele debitorului; numele si prenumele creditorului; numarul dosarului si data inregistrarii; natura cauzei (sechestru asigurator, evacuare, confiscare etc.).

(2) Se opiseaza atat denumirea/numele tuturor creditorilor, cat si denumirea/numele tuturor debitorilor, iar in cazul in care nu se stie cu exactitate care este numele de familie, se opiseaza ambele nume.

Art. 87. – In registrul de valori se vor inscrie, pentru evidenta, recipisele de consemnare a sumelor de bani incasate in contul creantelor, precum si orice alte valori si acesta va cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent; numarul dosarului; numarul adresei sau al chitantei de incasare; data inregistrarii; numele depunatorului; numarul recipisei; unitatea emitenta; valoarea; ce reprezinta; data eliberarii; numele beneficiarului; stabilirea identitatii; semnatura de primire.

Art. 88. – In registrul de corespondenta se inscrie corespondenta oficiala a executorului judecatoresc, neinregistrata in alte registre.

Art. 89. – In afara de aceste registre executorii judecatoresti vor pastra dosarele cauzelor executate, in functie de criteriile stabilite de nomenclatorul indicilor de pastrare a documentelor.

Art. 90. – (1) Inainte de utilizare toate registrele vor fi numerotate, sigilate si semnate de executorul judecatoresc, incheindu-se in acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului.

(2) La terminarea registrului sau a anului calendaristic se va intocmi, sub ultima inregistrare, un proces-verbal de inchidere.

Art. 91. – (1) Inregistrarile se fac in momentul si in ordinea primirii lucrarilor.

(2) Erorile de inregistrare se indreapta fara a se sterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta sa poata fi citit.

Art. 92. – (1) Executorul judecatoresc raspunde de depozitarea si conservarea arhivei biroului in conditiile si la termenele stabilite de dispozitiile legale privind fondul arhivistic national.

(2) Arhiva se afla in pastrarea unui secretar sau, dupa caz, a arhivarului angajat de executorul judecatoresc.

CAPITOLUL IV
Organele reprezentative ale executorilor judecatoresti
si controlul activitatii

SECTIUNEA 1
Organele reprezentative

Art. 93. – (1) Organele reprezentative ale executorilor judecatoresti sunt, potrivit legii, la nivel national, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, iar in plan teritorial, in circumscriptia fiecarei curti de apel, Camera executorilor judecatoresti.

(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti functioneaza in baza statutului propriu, care dupa adoptare va fi comunicat si Ministerului Justitiei.

Art. 94. – (1) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare Uniune, este organizatie profesionala cu personalitate juridica. Sediul Uniunii este in municipiul Bucuresti.

(2) Organele de conducere ale Uniunii sunt: congresul, consiliul si presedintele.

Art. 95. – (1) Congresul Uniunii este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, alesi de adunarea generala a executorilor judecatoresti din Camera respectiva potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, din presedintii Camerelor si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii.

(2) Daca presedintele unei Camere a executorilor judecatoresti este si membru al Consiliului Uniunii, atunci Camera respectiva va avea dreptul la un delegat in plus la Congresul Uniunii.

(3) Congresul se intruneste anual la convocarea Consiliului Uniunii, in conditiile art. 29 din lege. La cererea unei treimi din numarul membrilor Camerei sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar.

(4) Congresul extraordinar al Uniunii este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor Congresului. In cazul in care nu se realizeaza acest cvorum, urmatoarea convocare se face in termen de 7 zile. La aceasta convocare Congresul extraordinar este legal constituit indiferent de numarul membrilor prezenti. Congresul extraordinar se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.

(5) Congresul adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Hotararile Congresului sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.

Art. 96. – Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, alesi pentru o durata de 3 ani, de adunarea generala a executorilor judecatoresti din acea Camera a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut.

Art. 97. – (1) Dintre membrii Consiliului Uniunii, Congresul alege presedintele si 2 vicepresedinti; durata mandatelor acestora este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realesi o singura data.

(2) Presedintele reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

(3) Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor sunt stabilite prin statutul Uniunii.

Art. 98. – (1) Consiliul Uniunii va inainta ministrului justitiei si directiei de specialitate, la inceputul fiecarui an, o informare cu privire la activitatea executorilor judecatoresti desfasurata in anul precedent, cuprinzand date statistice, aspecte rezultate din verificarile efectuate, masurile luate pentru inlaturarea deficientelor constatate, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii sub aspect legislativ si administrativ.

(2) Evidentele privind numarul executorilor judecatoresti, al executorilor stagiari, al birourilor, numirea, suspendarea si incetarea calitatii de executor judecatoresc, inregistrarea si radierea birourilor sunt indeplinite sau, dupa caz, tinute, potrivit legii, de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

(3) Consiliul Uniunii sau, dupa caz, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va comunica, potrivit atributiilor ce ii revin, datele si documentele necesare in vederea indeplinirii lucrarilor prevazute la alin. (2).

Art. 99. – (1) In circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica. Sediul Camerei executorilor judecatoresti se afla in aceeasi localitate in care isi are sediul curtea de apel in a carei circumscriptie functioneaza.

(2) Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

(3) Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri, potrivit art. 26 din lege.

SECTIUNEA a 2-a
Controlul activitatii executorilor judecatoresti

Art. 100. – (1) Actele executorilor judecatoresti sunt supuse controlului instantelor judecatoresti, potrivit art. 57 alin. (1) si art. 58 din lege.

(2) Controlul profesional al activitatii executorilor judecatoresti se exercita de ministrul justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere.

Art. 101. – (1) Ministrul justitiei exercita controlul activitatii executorilor judecatoresti prin inspectori generali de specialitate, potrivit legii, oricand considera necesar.

(2) Controlul priveste, in principal, respectarea legii in activitatea profesionala a executorilor judecatoresti, tinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti si conduita executorului judecatoresc in indeplinirea atributiilor sale, in raport cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice. In unele situatii ce ii sunt sesizate, ministrul justitiei va putea cere, dupa caz, informari privind activitatea unor executori judecatoresti, din partea Consiliului Uniunii sau a colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti.

(3) In cazul constatarii de abateri disciplinare, ministrul justitiei, prin intermediul inspectorilor de specialitate, va efectua cercetarea prealabila, promovand actiunea disciplinara.”

Art. 102. – (1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii va urmari modul de organizare si functionare a Camerelor si birourilor executorilor judecatoresti, desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti, indeplinirea atributiilor de catre colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, modul de functionare a birourilor executorilor judecatoresti, calitatea lucrarilor, pregatirea executorilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a camerelor si a birourilor executorilor judecatoresti, precum si orice alte probleme.

(2) Controlul se exercita anual la fiecare Camera a executorilor judecatoresti, iar la birourile de executori judecatoresti atunci cand se hotaraste de Consiliul Uniunii.

Art. 103. – (1) Consiliul Uniunii poate delega colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti sa efectueze controlul profesional al executorilor judecatoresti din cadrul birourilor aflate in circumscriptia sa, in conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) lit. b) si c) din lege.

(2) Controlul se exercita periodic, cel putin o data la 2 ani, si priveste legalitatea lucrarilor executorilor judecatoresti, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabila si conduita executorilor judecatoresti in indeplinirea atributiilor profesionale.

Art. 104. – Executorii judecatoresti verificati au dreptul sa faca obiectii scrise, care se vor atasa la actul de control.

Art. 105. – Actele de control efectuate de inspectorii de specialitate din Ministerul Justitiei, de Consiliul Uniunii sau, dupa caz, de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti se vor comunica directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei in vederea atasarii acestora la dosarul profesional.

Art. 106. – Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti verifica sesizarile partilor impotriva executorilor judecatoresti in termen de cel mult 20 de zile de la sesizare si ia masuri de indreptare sau, dupa caz, exercita actiunea disciplinara, instiintand si Consiliul Uniunii.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 107. – (1) Executorii judecatoresti in functie pot opta pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc in termenul prevazut la art. 63 alin. (2) din lege. Optiunile vor fi formulate in scris si vor fi transmise directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei de catre curtile de apel in a caror circumscriptie executorul judecatoresc isi desfasoara activitatea.

(2) In cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 63 alin. (2) din lege ministrul justitiei numeste prin ordin executorii judecatoresti in functie care au optat pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc; numirea se face cu indicarea judecatoriei in a carei circumscriptie urmeaza sa isi stabileasca sediul fiecare birou.

(3) Executorii judecatoresti in functie, care nu indeplineau vechimea de 2 ani de activitate in aceasta calitate la data intrarii in vigoare a legii, dar care indeplinesc aceasta vechime la data inceperii activitatii in birouri potrivit art. 67 alin. (3) din lege, pot fi numiti executori judecatoresti in conditiile alin. (1) si (2), cu dispensa.

(4) Executorii judecatoresti in functie, care nu au 2 ani de activitate in aceasta calitate la data inceperii activitatii birourilor executorilor judecatoresti conform art. 67 alin. (3) din lege, devin executori judecatoresti stagiari la data angajarii lor intr-un astfel de birou. Activitatea desfasurata inainte de angajare intra in calculul perioadei de stagiu.

+   Art. 108. – (1) Executorii judecatoresti numiti in conditiile art. 107 alin. (2) si (3), dupa depunerea juramantului in fata ministrului justitiei au obligatia de a-si inregistra birourile potrivit dispozitiilor art. 17 din lege.

(2) Registrul de inregistrare a birourilor executorilor judecatoresti se deschide la fiecare curte de apel dupa implinirea termenului prevazut la art. 107 alin. (2).

Art. 109. – (1) Executorii judecatoresti care au optat pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc isi vor continua activitatea in cadrul birourilor de pe langa judecatorii si tribunale, pana la implinirea termenului prevazut la art. 67 alin. (3) din lege. Executorii judecatoresti care nu opteaza pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc vor fi transferati in interesul serviciului, dupa implinirea termenului prevazut la art. 67 alin. (3) din lege, in alte functii din subordinea Ministerului Justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.

Art. 110. – Adunarea generala a executorilor judecatoresti numiti in conditiile art. 107 alin. (2) si (3) va alege organele de conducere ale Camerei executorilor judecatoresti, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 111. – (1) La primul congres vor participa presedintii fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, precum si delegati din fiecare Camera, alesi de adunarea generala a executorilor judecatoresti din Camera respectiva, cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Numarul delegatilor care vor fi alesi de adunarea generala a fiecarei Camere este egal cu numarul tribunalelor din circumscriptia curtii de apel in raza careia functioneaza Camera respectiva, cu exceptia Camerei executorilor judecatoresti din circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti din care vor fi alesi 8 delegati, dintre care 3 pentru municipiul Bucuresti si 5 pentru celelalte tribunale.

(2) Dispozitiile art. 95 alin. (4) si (5) sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 112. – (1) Birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii si tribunale isi inceteaza activitatea la data prevazuta la art. 67 alin. (3) din lege.

(2) Dosarele de executare silita aflate in curs de rezolvare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti, potrivit art. 67 alin. (3) din lege, vor fi repartizate intre birourile executorilor judecatoresti constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor privitoare la competenta.

(3) Predarea si preluarea dosarelor se fac pe baza de proces-verbal semnat de executorul judecatoresc si de judecatorul delegat.

ANEXA la regulament – ABROGATA

Leave A Comment