Obligativitatea notării titlurilor executorii în R.N.P.M.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară – R.N.P.M. este sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, fiducii, avize specifice, creanțe securitizate și obligațiuni ipotecare.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară, constă într-un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege, care asigură opozabilitatea față de terți a ipotecilor mobiliare, iar prin ordinea înscrierii este determinat rangul de preferință al creanțelor creditorilor aceluiași debitor.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să își înscrie ipoteca mobiliară în Registru la momentul nașterii creanței sau ulterior.

Mai multe detalii despre R.N.P.M. la: https://co.rnpm.ro/#

La art. 632-640 Noul Cod de Procedură Civilă, enumeră titlurile executorii, iar la art. 641, legea conferă caracter de titlu executoriu și înscrisurilor sub semnătură privată, sub condiția înregistrării lor în registrele publice.

„Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile prevăzute de lege. …”

Legea 196/2020 aduce ca noutate obligativitatea notării tuturor titlurilor executorii din categoria înscrisurilor sub semnătură privată în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, anterior inițierii procedurilor de executare silită.

„Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”

Textul de lege face trimitere doar la înscrisurile sub semnătură privată nu și la titlurile executorii ce constau în:

  • hotărâri judecătorești;
  • acte autentificate de notarul public;
  • titlurile executorii ce se emit de către executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită(încheieri, procese verbale, acte de adjudecare);
  • înscrisurile sub semnătură privată care au fost deja notate în R.N.P.M. (ca registru public – potrivit 641 N.C.P.C.) la momentul încheierii lor, tocmai pentru a căpăta caracter de titlu executoriu;
  • alte titluri executorii ce nu se încadrează în categoria înscrisurilor sub semnătură privată.

Prin urmare, toate celelalte titluri executorii, cu titlu de exemplu și fără a mă limita la: contracte de credit/împrumut; contracte de leasing; titlurile de credit(Cambie, Bilet la Ordin, Cec); contracte de închiriere sub semnătură privată(chiar dacă au fost declarate/înregistrate la organul fiscal); contracte de arendă; contracte de asistență juridică; etc., sub sancțiunea respingerii cererii de încuviințare a executării silite de către instanța de executare, trebuie notate în R.N.P.M. prin intermediul unui operator autorizat al R.N.P.M., sau unui agent împuternicit al acestuia, anterior punerii lor în executare.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie